نماد سپرمی

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
970 :EPS 11.9 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.00
خریدار فروشنده
2 4
0 0
online
پرمیت‌ (سپرمی)
آخرین قیمت 11,657
قیمت پایانی 11,545
قیمت میانگین 11,657
11,427
11,542
11,657
11,657
11,545
11,657 (%)
11,657 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
20:01
20:01
بیشتر