نماد سلار

خروج پول حقیقی: 10.75 میلیون تومان
967 :EPS 28.61 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.47
خریدار فروشنده
7 4
1 0
online
شرکت سیمان لارستان (سلار)
آخرین قیمت 26,887
قیمت پایانی 27,664
قیمت میانگین 26,887
26,887
27,718
28,549
26,887
27,664
26,887 (%)
26,887 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر