نماد سفاسی

خروج پول حقیقی: 250.15 میلیون تومان
30 :EPS 120.07 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.35
خریدار فروشنده
93 55
2 0
online
شرکت فارسیت اهواز (سفاسی)
آخرین قیمت 3,560
قیمت پایانی 3,602
قیمت میانگین 3,563
3,560
3,670
3,780
3,560
3,602
3,650 (%)
3,560 (%)
1400-09-08 1400-09-07 1400-09-06
21:02
بیشتر