نماد سخواف

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-49 :EPS -157.73 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.00
خریدار فروشنده
1 2
0 0
online
سیمان مجد خواف (سخواف)
آخرین قیمت 7,502
قیمت پایانی 7,729
قیمت میانگین 7,502
7,502
7,733
7,964
7,502
7,729
7,502 (%)
7,502 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10 1400-09-09
بیشتر