نماد سحرخیز

خروج پول حقیقی: 37.95 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.04
خریدار فروشنده
389 406
1 1
online
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)
آخرین قیمت 19,511
قیمت پایانی 19,460
قیمت میانگین 19,459
17,354
19,282
21,210
19,511
19,460
19,780 (%)
19,102 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
20:00
20:00
1400-09-14 1400-09-13
20:01
بیشتر