نماد سجام

خروج پول حقیقی: 221.66 میلیون تومان
111 :EPS 20.13 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.17
خریدار فروشنده
12 35
1 0
online
مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام)
آخرین قیمت 2,229
قیمت پایانی 2,234
قیمت میانگین 2,219
2,172
2,239
2,306
2,229
2,234
2,239 (%)
2,181 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر