نماد دپارسح

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
2 0
0 1
online
ح . پارس‌ دارو (دپارسح)
آخرین قیمت 45,000
قیمت پایانی 45,000
قیمت میانگین 45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
0 (%)
0 (%)
1400-09-16
08:24
1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10 1400-09-09 1400-09-08
بیشتر