نماد داریک

ورود پول حقیقی: 22.91 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 3.00
خریدار فروشنده
4 9
1 1
online
صندوق س.اعتماد داریک-د (داریک)
آخرین قیمت 11,996
قیمت پایانی 11,997
قیمت میانگین 11,997
10,791
11,990
13,189
11,996
11,997
11,998 (%)
11,996 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر