نماد خکرمان

خروج پول حقیقی: 3.06 میلیارد تومان
71 :EPS 39.73 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.95
خریدار فروشنده
118 238
2 2
online
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
آخرین قیمت 2,891
قیمت پایانی 2,821
قیمت میانگین 2,821
2,723
2,807
2,891
2,891
2,821
2,891 (%)
2,730 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر