نماد خودکفا

ورود پول حقیقی: 81.84 میلیون تومان
423 :EPS 19.35 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.13
خریدار فروشنده
670 754
5 2
online
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)
آخرین قیمت 8,335
قیمت پایانی 8,184
قیمت میانگین 8,183
7,851
8,093
8,335
8,335
8,184
8,335 (%)
7,851 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر