نماد خعمرا

ورود پول حقیقی: 43.17 میلیون تومان
201 :EPS 21.23 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.89
خریدار فروشنده
3 5
0 1
online
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)
آخرین قیمت 4,459
قیمت پایانی 4,267
قیمت میانگین 4,459
4,035
4,247
4,459
4,459
4,267
4,459 (%)
4,459 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر