نماد خصدرا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
123 :EPS 17.7 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.54
خریدار فروشنده
244 132
0 0
online
صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ (خصدرا)
آخرین قیمت 2,177
قیمت پایانی 2,177
قیمت میانگین 2,177
2,177
2,244
2,311
2,177
2,177
2,200 (%)
2,177 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر