نماد حگردش

ورود پول حقیقی: 196.36 میلیون تومان
11 :EPS 397.82 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.81
خریدار فروشنده
420 746
2 1
online
ریل گردش ایرانیان (حگردش)
آخرین قیمت 4,440
قیمت پایانی 4,376
قیمت میانگین 4,376
4,183
4,312
4,441
4,440
4,376
4,441 (%)
4,196 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10 1400-09-09 1400-09-08
بیشتر