نماد جوین

خروج پول حقیقی: 4.55 میلیون تومان
279 :EPS 8.97 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.22
خریدار فروشنده
69 85
1 0
online
کشت و صنعت جوین (جوین)
آخرین قیمت 2,490
قیمت پایانی 2,503
قیمت میانگین 2,477
2,472
2,548
2,624
2,490
2,503
2,564 (%)
2,472 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر