نماد ثجوان

خروج پول حقیقی: 72.41 میلیون تومان
-29 :EPS -171.14 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.04
خریدار فروشنده
4 2
1 0
online
تامین مسکن جوانان (ثجوان)
آخرین قیمت 4,827
قیمت پایانی 4,963
قیمت میانگین 4,827
4,827
4,976
5,125
4,827
4,963
4,827 (%)
4,827 (%)
1400-09-16 1400-09-15
بیشتر