نماد ثاژن

ورود پول حقیقی: 0.18 میلیون تومان
-173 :EPS -28.09 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.51
خریدار فروشنده
95 143
0 1
online
سخت آژند (ثاژن)
آخرین قیمت 4,918
قیمت پایانی 4,859
قیمت میانگین 4,858
4,727
4,823
4,919
4,918
4,859
4,919 (%)
4,728 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر