نماد ثاصفا

خروج پول حقیقی: 444.98 میلیون تومان
-11 :EPS -801.73 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.38
خریدار فروشنده
44 52
1 0
online
شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا)
آخرین قیمت 8,786
قیمت پایانی 8,819
قیمت میانگین 8,786
8,786
9,248
9,710
8,786
8,819
9,000 (%)
8,786 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر