نماد تکنار

خروج پول حقیقی: 180.46 میلیون تومان
387 :EPS 138.25 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.56
خریدار فروشنده
36 40
1 0
online
مجتمع معادن مس تکنار (تکنار)
آخرین قیمت 52,500
قیمت پایانی 53,502
قیمت میانگین 52,563
52,497
54,120
55,743
52,500
53,502
54,000 (%)
52,497 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر