نماد تپولا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
982 :EPS 16.79 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
مهندسی مرآت پولاد (تپولا)
آخرین قیمت 15,994
قیمت پایانی 16,487
قیمت میانگین 15,994
15,994
16,488
16,982
15,994
16,487
15,994 (%)
15,994 (%)
1400-09-16 1400-09-15
بیشتر