نماد تجلیح

ورود پول حقیقی: 479.51 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
21,467 0
125 11
online
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلیح)
آخرین قیمت 1,000
قیمت پایانی 1,000
قیمت میانگین 1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000 (%)
1,000 (%)
1400-09-03 1400-09-02 1400-08-30
بیشتر