نماد تابا

خروج پول حقیقی: 2.27 میلیون تومان
29 :EPS 805.31 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.65
خریدار فروشنده
4 3
1 0
online
تابان نیرو سپاهان (تابا)
آخرین قیمت 22,670
قیمت پایانی 23,354
قیمت میانگین 22,670
22,670
23,371
24,072
22,670
23,354
22,670 (%)
22,670 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر