نماد بتک

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
115 :EPS 299.69 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.00
خریدار فروشنده
1 4
0 0
online
کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ (بتک)
آخرین قیمت 35,737
قیمت پایانی 34,464
قیمت میانگین 35,737
32,989
34,363
35,737
35,737
34,464
35,737 (%)
35,737 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
بیشتر