نماد بایکا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
225 :EPS 87.7 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.57
خریدار فروشنده
7 11
0 0
online
کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ (بایکا)
آخرین قیمت 19,189
قیمت پایانی 19,733
قیمت میانگین 19,189
19,189
19,782
20,375
19,189
19,733
19,189 (%)
19,189 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر