نماد الماس

خروج پول حقیقی: 35.72 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.25
خریدار فروشنده
14 11
1 0
online
صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س (الماس)
آخرین قیمت 98,990
قیمت پایانی 98,975
قیمت میانگین 98,975
90,014
100,015
110,016
98,990
98,975
100,000 (%)
98,000 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
20:01
1400-09-10
20:16
بیشتر