نماد افران

ورود پول حقیقی: 3.32 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.02
خریدار فروشنده
252 196
5 8
online
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت (افران)
آخرین قیمت 14,929
قیمت پایانی 14,930
قیمت میانگین 14,929
13,429
14,921
16,413
14,929
14,930
14,932 (%)
14,929 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
بیشتر