نماد اعتلاح

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.76
خریدار فروشنده
46 81
0 0
online
ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلاح)
آخرین قیمت 1,533
قیمت پایانی 1,529
قیمت میانگین 1,529
1,494
1,572
1,650
1,533
1,529
1,570 (%)
1,501 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
بیشتر