نماد اطلس

خروج پول حقیقی: 100.18 میلیون تومان
186 :EPS 1,296.63 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.86
خریدار فروشنده
217 202
3 1
online
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س (اطلس)
آخرین قیمت 241,950
قیمت پایانی 241,173
قیمت میانگین 241,172
218,486
242,762
267,038
241,950
241,173
243,380 (%)
240,050 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
بیشتر