مجموعه:  نکته های برنامه نویسی
تبدیل یک تصویر رنگی به معادل GrayScal آن
>

using System.Drawing.Imaging;
{
//create a blank bitmap the same size as original
Bitmap newBitmap =
new Bitmap(original.Width, original.Height);
//get a graphics object from the new image
Graphics g = Graphics.FromImage(newBitmap);
//create the grayscale ColorMatrix
ColorMatrix colorMatrix = new ColorMatrix(
new float[][]{
new float[] {.3f, .3f, .3f, 0, 0},
new float[] {.59f, .59f, .59f, 0, 0},
new float[] {.11f, .11f, .11f, 0, 0},
new float[] {0, 0, 0, 1, 0},
new float[] {0, 0, 0, 0, 1}});
//create some image attributes
ImageAttributes attributes = new ImageAttributes();
//set the color matrix attribute
attributes.SetColorMatrix(colorMatrix);
//draw the original image on the new image
//using the grayscale color matrix
g.DrawImage(original,
new Rectangle(0, 0, original.Width, original.Height),
0, 0, original.Width, original.Height,
GraphicsUnit.Pixel, attributes);
//dispose the Graphics object
g.Dispose();
return newBitmap;
}
 
 
 
   
بازدید : 895
   
 
         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط : تبدیل,یک,تصویر,رنگی,به,معادل,GrayScal,آن,آموزش,#C
  تبدیل یک تصویر رنگی به معادل GrayScal آن