مجموعه:  نکته های برنامه نویسی
خواندن خواص (Attribute) یک فایل
>>


using System.IO;
public static void DisplayFileTimestamps(string path)
{
Console.WriteLine(File.GetCreationTime(path));
Console.WriteLine(File.GetLastAccessTime(path));
Console.WriteLine(File.GetLastWriteTime(path));
}
public static void DisplayFileInfoTimestamps(FileInfo fileInfo)
{
Console.WriteLine(fileInfo.CreationTime.ToString());
Console.WriteLine(fileInfo.LastAccessTime.ToString()); Console.WriteLine(fileInfo.LastWriteTime.ToString());
}
public static void DisplayFileHiddenAttribute(string path)
{
if (File.Exists(path))
{
FileInfo fileInfo = new FileInfo(path);
// Display whether this file is hidden
Console.WriteLine("Is file hidden? = " 
((fileInfo.Attributes & FileAttributes.Hidden) ==
FileAttributes.Hidden));
}
}
 
 
 
   
بازدید : 926
   
 
         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط : خواندن,خواص,(Attribute),یک,فایل,آموزش,#C
  خواندن خواص (Attribute) یک فایل