مجموعه:  نکته های برنامه نویسی
اختصاص دادن رویداد به کنترل های ساخته شده در زمان اجرای برنامه
برای ایجاد یک کنترل بر روی فرم باید از روش زیر استفاده کرد .
همچنین تغییر مکان یک کنترل بر روی فرم نیازمند استفاده از خصوصیات location می باشد که نحوه استفاده از آن در دستور زیر مشاهده می شود .


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
      List<Button> buttons = new List<Button>();
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
            Button btn = new Button();
            btn.Size = new Size(120, 22);
            btn.Text = string.Format("Button{0}", i);
            btn.Location = new Point(10, i * 25 + 10);
            btn.Click += new EventHandler(btn_Click);
            buttons.Add(btn);
      }
      this.Controls.AddRange(buttons.ToArray());
}
void btn_Click(object sender, EventArgs e)
{
      for (int i = 0 ; i < 10 ; i++)
      {
            Button btn = sender as Button;
            btn.Location = new Point(btn.Left + i, btn.Top);
            Application.DoEvents();
      }
}
 
 
 
   
بازدید : 1272
   
 

فرستنده : مهمان
متن نظر : جالب
زمان ارسال : 07:45:29 28\03\1392


         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط :
  ایجاد یک object در زمان اجرا و تغییر مکان